Azərbaycanım Mənim – Ələkbər Ziyatay

May 31st, 2017 | Yaz

Bəxtimin günəşidir,
Bəxtimə doğan günəş.
Qəlbimin atəşidir,
Qəlbimdən axan atəş.

Güllər-çiçəklər açır,
Qoynunda saf niyyətin.
Sənin səadətindən,
Yaranmış səadətim.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim!
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Nəfəsim səhər mehin,
Nəğməmdir küləklərin.
Şe’rimin bəndləridir,
Qanadlı diləklərin.

Köksündür seyrangahı
Fikrimin, xəyalımın.
Tutduğun dostluq yolu,
Yoludur iqbalımın.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim.
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Ala gözlər

January 7th, 2017 | Yaz

Yenə qılıncını çəkdi üstümə,
Qurbanı olduğum o ala gözlər.
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə,
Qələm qaş altında piyala gözlər.

Başımdan getmişdi sevdanın qəmi,
Xəyalım gəzirdi bütün aləmi.
Bu dustaq könlümü, deyin, yenəmi
Çəkdiniz sorğuya, suala, gözlər?

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan,
Könlüm ayrı gəzir can sirdaşımdan;
Dağıdır huşumu alır başımdan
Süzülüb gedəndə xəyala gözlər.

Gərdənin minadır, boyun tamaşa,
Ay da həsəd çəkir o qələm qaşa.
Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa,
Yanıb şölə salır camala gözlər.

Mənim sevgilimdir o gözəl pəri,
Qoy üzə vurmasın keçən günləri.
Mən qədirbilənəm əzəldən bəri,
Sizinlə yetmişəm kamala, gözlər.

Cahanda hər hökmü bir zaman verir,
Dünən dövran sürən bu gün can verir.
İllər xəstəsiyəm, yaram qan verir,
Siz məni saldınız bu hala, gözlər.

Səməd Vurğun

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?

August 16th, 2015 | Yaz

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?
Zövqümcə nigar olmasa, mən neyləyə billəm?

Bir ahu baxışlı gözələ çoxdan əsirəm,
Ahimlə şikar olmasa, mən neyləyə billəm?

Meyxanədə həmdəm mənə mey camı əlində,
Bir laləüzar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mərdliklə, sədaqətlə gözəl dost yolunda,
Bir can ki, nisar olmasa, mən neyləyə billəm?

Yüz il yaşayıb, bircə gün ömrümdə fələkdən,
Kamimcə mədar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mən bir gül üçün yalvarıram xarə həmişə,
Güldən o kənar olmasa, mən neyləyə billəm?

Məhparələrin cövrünü çəkməkliyə, Vahid,
Könlümdə qərar olmasa, mən neyləyə billəm?…

Əliağa Vahid

Dilbərim

January 1st, 2015 | Yaz

Bu dağda ceyran gəzər
Əl, ayağın daş əzər
Bu dağda ceyran gəzər
Əl, ayağın daş əzər
Mən yara neyləmişəm
Yar məndən kənar gəzər.
Mən yara neyləmişəm
Yar məndən kənar gəzər.
Dilbərim, dibərim
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Dilbərim, dibərim
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.

Bağa girmərəm sənsiz,
Gülü dərmərəm sənsiz
Bağa girmərəm sənsiz,
Gülü dərmərəm sənsiz
Bağda quzu mələsə
Bil ki, o mənəm sənsiz.
Bağda quzu mələsə
Bil ki, o mənəm sənsiz.
Tərlanım, ceyranım
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Tərlanım, ceyranım
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Uca daglar arası.
Uca daglar arası.

Alagöz

January 1st, 2015 | Yaz

Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır
Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır
Ay qız məndən üz döndərmə, amandır

Gözəl məndən üz döndərmə amandır
Həsrətinlə hər zaman,
Həsrətinlə hər zaman
Gözüm qaldı bu yollarda, alagöz
Həsrətinlə hər zaman,
Həsrətinlə hər zaman
Gözüm qaldı bu yollarda, alagöz

alagöz, alagöz, alagöz
alagöz, alagöz, alagöz
Gözüm qaldı bu yollarda, alagöz
Ay qız məndən üz döndərmə, amandır

Ağacda alma

January 1st, 2015 | Yaz

Ağacda alma, dərrəm sataram,
Bir saçı burma hardan taparam?

Ay haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.

Bağlarda çicək, dərrəm, sataram,
Bir üzü göyçək hardan taparam?

Ay haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.

Bazarda püstə allam sataram,
Bir boyu bəstə hardan taparam.

Ay haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.

Səni qəmli görəndə!

December 29th, 2014 | Yaz

Olaram dərdə həmdəm,
Səni qəmli görəndə.
Ürəyimi üzər qəm,
Səni qəmli görəndə.

Boran olar, qar olar,
İşim ahu zar olar.
Mənə dünya dar olar,
Səni qəmli görəndə.

O günəş üzün hərdən,
Bürüməsin duman çən.
Saçlarıma düşər dən,
Səni qəmli görəndə.

Əsən külək dayanar,
Göylər qara boyanar.
Aşiq odlarda yanar,
Səni qəmli görəndə.

Olmaz olmaz, deyirsən…

October 4th, 2011 | Yaz

Sahil sakit, çəkilibdir ayaqlar,
Coşan dalğa qayaları qucaqlar.
Deyəndə ki, gəl qayıqla üzək yar,
Çatıb qara qaşlarını nədən sən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Ay ucalır gecə olur tən yarı,
Əynin nazik, əsir dəniz rüzgarı,
Üşüyürsən, bir yaxına gəl barı,
Qəzəblənib alovdan don geyirsən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Sübh şəfəqi boyayanda aləmi,
Töküləndə çiçəklərin şəbnəmi,
Deyəndə ki, çatdı ayrılıq dəmi,
Buraxmayıb əllərini əlimdən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Ey hurivəş ki, əksi-rüxün sağərimdədir…

August 31st, 2010 | Yaz

Ey hurivəş ki, əksi-rüxün sağərimdədir,
Kövsər zülalı, badeyi-canpərvərimdədir.

İsgəndərəmmi zülmətə, ey Xızr, olam rəvan,
Abi-həyat ləli-ləbi-dilbərimdədir.

Sirri-dəhanı məndən eşit kim, bu nöqtənin
Təlif olan kitabələri əzbərimdədir.

Ol şəmi-hüsnə yandığım axşamdan bəri
Pərvanələr gözü hamı xakistərimdədir.

Qorxutma, zahida, məni nari-cəhimdən,
Dəryayi-rəhmətin başı əşki-tərimdədir.

Ol qaşı Zülfüqar vuran zəxmi-möhlikin
Cibril tək hənuz əsəri şəhpərimdədir.

Dildən məhaldır ki, edə intiqal eşq,
Seyyid, bu bir ərəzdi ki, öz cövhərimdədir.

Seyyid Əzim Şirvani

Qaçax Nəbi

May 16th, 2010 | Yaz

Dur qəfəs qapısın bir açax, Nəbi
Bu sınıx qanadla bir uçaq, Nəbi
Gecəli qoy aşaq bu dağdan-daşdan
Zindanı qazmışam, dur qaçaq Nəbi!

Vətəndən doymuşam, məni qınama,
Dur gedək, bu xalqı artıq sınama,
Dur görüm, bu agac bənzir anama,
Telindən qoy qırım bir saçax, Nəbi!

Haralı olmalı, bilə bilmədik,
Ləkəsin bu qanın silə bilmədik,
Bir də biz bu yerə gələ bilmədik,
Arazın suyundan bir dadax, Nebi!

Qazamat istidi, yata bilmisən,
Analar beşiyin sata bilmisən,
Öz ata yurdunu ata bilmisən
Qeyrətin qurbanı, ay qoçax, Nəbi !

On beş il gavurun zülmünə dözdün,
Hər nəqşə çəkdisə, nəqşəsin pozdun
Şimdi ki, obadan, eldən əl üzdün,
Qəm yükün çatmişam, dur köçax,Nəbi!

Dördbir dövrəmizi saldatlar aldı
Qalalar ucaldı, qaranlıq saldı,
Zindanın işiqsız, günəşsiz qaldı,
Hümmətin ucadır, dam alçax, Nəbi!

Bir kəsin qalmayıb yaru yoldaşdan,
Qalsada fayşadır, doymaz oynaşadan,
Gecəli aşmalı bu dağdan, daşdan,
Zindanı qazmışam, dur qaçax, Nəbi!

Dedin bəs vətən də sabiq vətəndir,
Gördün ki, dostun yox, hepsi düşməndir,
Vətəndən qalan bir quru kövşəndir,
Ondan da əl çəkib vaz keçax, Nəbi!

Çöllərdə çəkmişdim vətən zillətin,
Gərəkmiş ozündə çəkim qürbətin,
Qırardım vətənin ipin,ülfətin,
Cigərdən ayrılmır bir picax, Nəbi!