Archive for the ‘Şe’r’ Category

Mikayıl Müşfiq – Sənsiz nə zövqü var

June 9th, 2019 | Yaz

Günlərim axışır bir uyqu kimi,
Dərədən dərəyə axan su kimi,
Dilbərim hərcayi bir ahu kimi
Hicran dağlarını aşarmı, söylə?

Sənsiz nə zövqü var bağın-baharın?
Açan çiçəklərin, uçan quşların?
Sənsiz cənnət olsa kainat yarın,
Heç mənim ruhumu oxşarmı söylə?

Səninlə bağlayıb mən əhdi-peyman,
Dedim qismətimiz olmasın hicran.
Müşfiq quş olsa da, görəsən bir an
Səndən uzaqlara uçarmı, söylə?

 

 

Ag Çiçəyim

November 10th, 2017 | Yaz

Səhər çağı, göy meşədən,
dərdi səni ağ çiçək.
Bəyaz bəyaz varaqlara,
sərdi səni ağ çiçək.
Birdən birə ağ əllərdə,
təzələndin ağ çiçək.
Ağ əllərdə elə bil ki,
ağ atəşdin ağ çiçək.
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Gördüm səni, bu gün başqa,
Bir çəməndə ağ çiçək.
Ağ əllərin hərarəti
Yoxmu səndə ağ çiçək?
Birdən birə ağ əllərdə
Təzələndin ağ çiçək
Ağ əllərdə elə bil ki
Ağ atəşdin ağ çiçək
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Soyuq soyuq, boylanırsan,
soylə nəçün ağ çiçək?
De səndəmi, həsrətlisən
ağ əllər üçün, ağ çiçək.
Birdən birə ağ əllərdə
Təzələndin ağ çiçək
Ağ əllərdə elə bil ki
Ağ atəşdin ağ çiçək
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Söz: Nəbi Xəzri
Musiqi:Emin Sabitoğlu
Azərbaycanım Mənim – Ələkbər Ziyatay

May 31st, 2017 | Yaz

Bəxtimin günəşidir,
Bəxtimə doğan günəş.
Qəlbimin atəşidir,
Qəlbimdən axan atəş.

Güllər-çiçəklər açır,
Qoynunda saf niyyətin.
Sənin səadətindən,
Yaranmış səadətim.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim!
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Nəfəsim səhər mehin,
Nəğməmdir küləklərin.
Şe’rimin bəndləridir,
Qanadlı diləklərin.

Köksündür seyrangahı
Fikrimin, xəyalımın.
Tutduğun dostluq yolu,
Yoludur iqbalımın.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim.
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Ala gözlər

January 7th, 2017 | Yaz

Yenə qılıncını çəkdi üstümə,
Qurbanı olduğum o ala gözlər.
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə,
Qələm qaş altında piyala gözlər.

Başımdan getmişdi sevdanın qəmi,
Xəyalım gəzirdi bütün aləmi.
Bu dustaq könlümü, deyin, yenəmi
Çəkdiniz sorğuya, suala, gözlər?

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan,
Könlüm ayrı gəzir can sirdaşımdan;
Dağıdır huşumu alır başımdan
Süzülüb gedəndə xəyala gözlər.

Gərdənin minadır, boyun tamaşa,
Ay da həsəd çəkir o qələm qaşa.
Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa,
Yanıb şölə salır camala gözlər.

Mənim sevgilimdir o gözəl pəri,
Qoy üzə vurmasın keçən günləri.
Mən qədirbilənəm əzəldən bəri,
Sizinlə yetmişəm kamala, gözlər.

Cahanda hər hökmü bir zaman verir,
Dünən dövran sürən bu gün can verir.
İllər xəstəsiyəm, yaram qan verir,
Siz məni saldınız bu hala, gözlər.

Səməd Vurğun

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?

August 16th, 2015 | Yaz

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?
Zövqümcə nigar olmasa, mən neyləyə billəm?

Bir ahu baxışlı gözələ çoxdan əsirəm,
Ahimlə şikar olmasa, mən neyləyə billəm?

Meyxanədə həmdəm mənə mey camı əlində,
Bir laləüzar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mərdliklə, sədaqətlə gözəl dost yolunda,
Bir can ki, nisar olmasa, mən neyləyə billəm?

Yüz il yaşayıb, bircə gün ömrümdə fələkdən,
Kamimcə mədar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mən bir gül üçün yalvarıram xarə həmişə,
Güldən o kənar olmasa, mən neyləyə billəm?

Məhparələrin cövrünü çəkməkliyə, Vahid,
Könlümdə qərar olmasa, mən neyləyə billəm?…

Əliağa Vahid

Olmaz olmaz, deyirsən…

October 4th, 2011 | Yaz

Sahil sakit, çəkilibdir ayaqlar,
Coşan dalğa qayaları qucaqlar.
Deyəndə ki, gəl qayıqla üzək yar,
Çatıb qara qaşlarını nədən sən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Ay ucalır gecə olur tən yarı,
Əynin nazik, əsir dəniz rüzgarı,
Üşüyürsən, bir yaxına gəl barı,
Qəzəblənib alovdan don geyirsən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Sübh şəfəqi boyayanda aləmi,
Töküləndə çiçəklərin şəbnəmi,
Deyəndə ki, çatdı ayrılıq dəmi,
Buraxmayıb əllərini əlimdən,
Olmaz-olmaz, Olmaz-olmaz, deyirsən?

Ey hurivəş ki, əksi-rüxün sağərimdədir…

August 31st, 2010 | Yaz

Ey hurivəş ki, əksi-rüxün sağərimdədir,
Kövsər zülalı, badeyi-canpərvərimdədir.

İsgəndərəmmi zülmətə, ey Xızr, olam rəvan,
Abi-həyat ləli-ləbi-dilbərimdədir.

Sirri-dəhanı məndən eşit kim, bu nöqtənin
Təlif olan kitabələri əzbərimdədir.

Ol şəmi-hüsnə yandığım axşamdan bəri
Pərvanələr gözü hamı xakistərimdədir.

Qorxutma, zahida, məni nari-cəhimdən,
Dəryayi-rəhmətin başı əşki-tərimdədir.

Ol qaşı Zülfüqar vuran zəxmi-möhlikin
Cibril tək hənuz əsəri şəhpərimdədir.

Dildən məhaldır ki, edə intiqal eşq,
Seyyid, bu bir ərəzdi ki, öz cövhərimdədir.

Seyyid Əzim Şirvani

Qaçax Nəbi

May 16th, 2010 | Yaz

Dur qəfəs qapısın bir açax, Nəbi
Bu sınıx qanadla bir uçaq, Nəbi
Gecəli qoy aşaq bu dağdan-daşdan
Zindanı qazmışam, dur qaçaq Nəbi!

Vətəndən doymuşam, məni qınama,
Dur gedək, bu xalqı artıq sınama,
Dur görüm, bu agac bənzir anama,
Telindən qoy qırım bir saçax, Nəbi!

Haralı olmalı, bilə bilmədik,
Ləkəsin bu qanın silə bilmədik,
Bir də biz bu yerə gələ bilmədik,
Arazın suyundan bir dadax, Nebi!

Qazamat istidi, yata bilmisən,
Analar beşiyin sata bilmisən,
Öz ata yurdunu ata bilmisən
Qeyrətin qurbanı, ay qoçax, Nəbi !

On beş il gavurun zülmünə dözdün,
Hər nəqşə çəkdisə, nəqşəsin pozdun
Şimdi ki, obadan, eldən əl üzdün,
Qəm yükün çatmişam, dur köçax,Nəbi!

Dördbir dövrəmizi saldatlar aldı
Qalalar ucaldı, qaranlıq saldı,
Zindanın işiqsız, günəşsiz qaldı,
Hümmətin ucadır, dam alçax, Nəbi!

Bir kəsin qalmayıb yaru yoldaşdan,
Qalsada fayşadır, doymaz oynaşadan,
Gecəli aşmalı bu dağdan, daşdan,
Zindanı qazmışam, dur qaçax, Nəbi!

Dedin bəs vətən də sabiq vətəndir,
Gördün ki, dostun yox, hepsi düşməndir,
Vətəndən qalan bir quru kövşəndir,
Ondan da əl çəkib vaz keçax, Nəbi!

Çöllərdə çəkmişdim vətən zillətin,
Gərəkmiş ozündə çəkim qürbətin,
Qırardım vətənin ipin,ülfətin,
Cigərdən ayrılmır bir picax, Nəbi!

Ey Gözəl Pəri – Aygun Baylar

March 6th, 2010 | Yaz

Ey gözəl pəri,
Getmə gəl bəri
Gəlməsən əgər
Ollam sər səri

Hər bağı gəzib dolandım
Görmədim səni, görmədim səni

Tək səni annam, a gülüm!
Öo tutub yannam, ay aman!

Sənsən, sən!

August 17th, 2009 | Yaz

Aylı gecə, sərin külək, göy çəmən,
Dörd yanımız ətir saçan yasəmən.
Ancaq məni heyrətlərə qərq edən,
Nə çəməndir, nə çiçəkdir ñ
Sənsən, sən!

Çiçəklərin yarpağında şeh gəzir,
Tellərində külək gəzir, meh gəzir,
Qəlbimi gah qul eyləyən, gah əsir,
Nə o şehdir, nə o mehdir
Sənsən, sən!

Nəğmə deyir zümzüməli çay səsi,
Nəğmə deyir küləklərin nəfəsi,
Mənim sevgi taleyimin nəğməsi,
Nə o çaydır, nə küləkdir
Sənsən, sən!

Bir ümidlə dövr eləyir bu cahan,
Bir diləyə qovuşmağa atır can.
Mənim həyat yollarıma nur saçan,
Nə ümiddir, nə diləkdir,
Sənsən, sən!

Bir söz axır dodağıma dilimdən,
canan deyib, can bilirəm səni mən,
Gecə-gündüz bu sinəmdə döyünən,
Nə könüldür, nə ürəkdir
Sənsən, sən!